Aanvraagprocedure Stichting Cornuit

Aanvraagprocedure

01. Vanaf 2015, is het activiteitenbudget verdeeld in drie porties. Voor de periode
      januari t/m augustus is een bedrag beschikbaar van € 13.500,-- voor het
      soort activiteiten zoals genoemd onder punt 02. Voor de periode september
      t/m december is er vervolgens voor de onder 02 genoemde activiteiten
      nogeens € 6.500,-- beschikbaar. (Dit om te voorkomen dat het beschikbare
      budget te vroeg in het jaar volledig uitgeput raakt). Een derde en laatste
      portie van € 5.000,-- is specifiek beschikbaar voor activiteiten gericht op
      bewegen en naar buiten gaan, met een speciaal accent op ouderen. Dit is een
      prioriteit van het bestuur van Stichting Cornuit.

02. Aanvragen voor culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten die het 
      welzijn kunnen bevorderen van cliënten en medewerkers van Cordaan, kunnen
      worden ingediend bij het secretariaat van Stichting Cornuit. Aanvragen
      betreffende een individu worden niet in behandeling genomen.

03. Voor het indienen dient men gebruik te maken van het aanvraagformulier op de
      website van Stichting Cornuit: www.cornuit.nl.

04. Aanvragen van voorzieningen met een ‘eigen’ vriendenstichting worden
      afgewezen*.

05. Indien de aanvraag juist is ingevuld en voorzien is van de goede bijlagen stuurt
      het secretariaat binnen twee weken aan de afzender een bevestiging van 
      ontvangst. Het is mogelijk dat het secretariaat of de adviseur van Cornuit
      tussentijds aanvullende informatie vraagt. In deze bevestiging is opgenomen op 
      welke termijn de aanvraag zal worden behandeld.

06. Aanvragen worden door het bestuur van Stichting Cornuit beoordeeld. Vier weken
      vóór de bestuursvergadering moet de aanvraag bij het secretariaat worden
      ingediend. Voor data bestuursvergaderingen zie de website: www.cornuit.nl

07. Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt dit door het secretariaat van Stichting
      Cornuit schriftelijk, met redenen omkleed, gemeld aan de aanvrager. Het is
      mogelijk dat de afwijzing wordt voorzien met een advies voor het vervolg.

08. Bij honorering van de aanvraag ontvangt de aanvrager 90% van het gevraagde
      bedrag. De laatste 10% ontvangt de aanvrager nadat de Stichting Cornuit een
      terugkoppeling heeft ontvangen over de resultaten van het project.

09. De financiële afwikkeling van een aanvraag vindt plaats door het secretariaat in
      samenwerking met de financiële administratie.

10. Elke gehonoreerde aanvraag wordt door het secretariaat doorgegeven aan de
      afdeling communicatie. Zij zorgen ervoor dat over het project / activiteit een bericht
      verschijnt op de website van Stichting Cornuit voorzien van een foto(s). En in bijzondere
      situaties wordt het bericht en/of foto(s) ingezet voor andere publicaties van Cornuit, zoals
      bijvoorbeeld de brochure Cornuit, jaarverslag, website Cordaan en de Corso.

11. Het bestuur van de stichting Cornuit houdt zich het recht voor van deze
      procedure af te wijken.

 

* Niet aangesloten vriendenstichtingen zijn (per 23-05-2013): Stichting Vrienden van Gaasperdam, Stichting Vrienden van Eben Haezer, Stichting Vrienden van de Buitenhof, Stichting Vrienden van Parkstad, Stichting Vrienden van de Gooyer, Stichting Vrienden van De Die en Stichting Vrienden van In ’t Zomerpark.

 

Vanaf 01-01-2015